Testamenttilahjoitukset

Perinnöksi toteutuvia unelmia

Kansan Sivistysrahasto on työväenliikkeen yhdistävä tekijä. Tärkein tehtävämme on kulttuurin, tieteen ja taiteen tukeminen – erityisesti uran tai harrastuksen alkutaipaleella oleville.

Suurin osa Kansan Sivistysrahaston säätiön apurahojen jaosta ja voimaannuttavien hankkeiden toteuttamisista tapahtuu tavallisten ihmisten tekemien testamenttilahjoitusten tuotoilla.

Tavallisia ihmisiä ovat esimerkiksi kansanvalistaja Viola Järvinen, kirvesmies Yrjö Tuomainen ja metalli- ja konepaja-alalla toiminut Taisto Pennanen. Viola Järvisen testamentin tuotolla tuetaan Järvisen elämän aikana tärkeinä pitämiä hankkeita: kotitalous-, ravitsemus- ja kuluttaja-alan opiskelua sekä valistustyötä.
Yrjö Tuomaisen testamenttilahjoituksella tuemme Uudenmaan alueen vähävaraisia nuoria ja opiskelijoita. Taisto Pennasen lahjoituksella Pohjois-Karjalan kulttuuri-, opinto- ja yhteiskunnalliseen toimintaan pystytään panostamaan entistä vahvemmin.

Lahjoitus oman arvomaailman mukaiseen toimintaan

Haluamme kunnioittaa lahjoittajan arvomaailmaa, vahvistaa ja jatkaa hänen elämäntyötänsä.

Testamenttilahjoituksen voit osoittaa yleisrahastollemme tai jollekin sen erikois- tai maakuntarahastoistamme. Testamentin pohjalle voimme myös perustaa lahjoittajan nimeä kantavan rahaston.

Lahjoitus jo olemassa olevaan rahastoon vai oma rahasto

Testamenttilahjoituksen voi osoittaa KSR:n yleisrahastolle tai jollekin sen erikois- tai maakuntarahastoista, jolloin apurahojen jako tapahtuu näiden rahastojen tarkoituksen mukaisesti. Apurahoja voidaan nimetä testamentin tekijän mukaan. Lahjoittajan tiedot säilyvät KSR:n viestinnässä ja toimintakertomuksessa.

Testamentin pohjalle voidaan myös perustaa lahjoittajan nimeä kantava rahasto, jolle laaditaan testamenttisäädöksen mukainen ohjesääntö. Rahaston varoja seurataan KSR:n kirjanpidossa erillisenä kohteena. Rahastoa hoitaa KSR:n hallitus ja asiamies mutta sille voidaan nimetä myös erillinen lähinnä apurahojen jaosta huolehtiva hoitokunta, jossa ovat mukana testamentin tekijän esittämät tahot.

Säätiö hoitaa talouttaan turvallisesti ja tuottavasti. Koska käytäntönä on, että apurahoja jaetaan vuosittain noin 70% varallisuuden tuotosta, säilyy testamenttilahjoitus säätiössä pysyvästi. Näin rahaston pääoma vahvistuu vuosien kuluessa, eikä varallisuutta menetetä. Varallisuutta ei tämän takia tulisi testamenttimääräyksellä sitoa määrättyyn muotoon, jotta se voidaan säilyttää tuottavana ajan myötä muuttuvassa taloudellisessa ympäristössä.

Huominen kasvaa tänään.

Lisätietoja antaa KSR:n säätiön asiamies
Ulla Vuolanne
p. 050 378 3783
ulla.vuolanne@sivistysrahasto.fi

Postiosoite:
Kansan Sivistysrahasto
Säästöpankinranta 2 A 8. krs.
00530 Helsinki

Testamenttiasioissa lisätietoja saa lakiasiaintoimistoista ja useista hautaustoimistoista.

Käytännön tietoa testamenttilahjoituksesta

Testamentin voi tehdä yleisesti Kansan Sivistysrahaston (KSR) tarkoitusperien tukemiseen tai jotain niiden piiriin kuuluvaa erityisaluetta korostaen. Testamentin tarkoitusmääräys tulisi suunnitella aikaa kestäväksi, jolloin siihen ei tulisi sisällyttää liian yksityiskohtaisia määräyksiä varojen käytöstä.

KSR:n hallintokunnat valvovat, että varojen hallinta ja apurahojen jako tapahtuu säätiölain, hyvän säätiötavan, KSR:n sääntöjen ja rahastojen ohjesääntöjen mukaisesti.

Yleistestamentti vai legaatti

KSR:n hyväksi voidaan tehdä yleistestamentti tai erityisjälkisäädös eli legaatti.

Yleistestamentilla KSR saa oikeuden suhteelliseen osaan pesän varoista, usein koko pesään, ellei testamentissa ole nimetty muita saajia tai pesässä ei ole lakiosaan oikeutettuja perijöitä.

Legaatti on aina tietty varallisuuserä, määrätty summa rahaa, osakkeita tai vaikkapa kiinteistö. Erityisjälkisäädös täytetään aina jakamattomasta pesästä.

Varallisuus tulee kokonaisuudessaan tarkoituksen mukaiseen käyttöön - lahjoituksesta ei mene veroa

KSR:n säätiöllä on oikeus saada testamenttilahjoitus perintöverosta vapaana, jolloin lahjoituksen koko määrä tulee siihen käyttöön kuin lahjoittaja on tarkoittanut.

KSR testamentin täytäntöönpanijana

KSR voi tarvittaessa toimia pesänselvittäjänä ja testamentin toimeenpanijana, jolloin KSR:n edustajat hoitavat vainajan jäämistön selvittelyn ja testamentin täytäntöönpanon lain ja säätiön omien eettisten ohjeiden mukaisesti. Testamenttiin tulisi tällöin kirjoittaa lause: Testamentin toimeenpanijana toimii Kansan Sivistysrahasto tai sen määräämä. Lauseella varmistetaan se, että KSR voi käyttää tässä myös asiantuntija-apua.

KSR avustaa, mutta ei laadi testamenttia

Kansan Sivistysrahasto suosittaa testamentin tekoa ulkopuolisen asiantuntijan avustuksella. KSR ei, mahdollisena lahjoituksen saajana, todista oikeaksi säätiön hyväksi tehtyä testamenttia. KSR:n asiamieheltä saa ohjeita ja lisätietoja testamentin laadinnassa ja mahdollisen rahasto-ohjesäännön teossa. Testamentin vastaanotosta ja ohjesäännöistä päättää KSR:n hallinto erikseen.

Testamentin teosta KSR:n hyväksi ei tarvitse välttämättä etukäteen ilmoittaa mutta em. muotoseikkojen oikeellisuuden varmistamiseksi ja etenkin omaa rahastoa perustettaessa luonnos olisi hyvä tarkistaa KSR:ssa. KSR voi ottaa testamentin säilytettäväkseen. Hyvä tapa on laatia testamentti kahtena kappaleena, joita säilytetään eri paikoissa. Testamentin tekijä voi aina perua tai muuttaa testamenttinsa. KSR:n hyväksi tehdyt testamentit ovat salassa pidettävää tietoa, joka säätiön sisälläkin on vain rajatun henkilöpiirin tiedossa.

Verkkosivumme käyttää evästeitä saadaksesi parhaan käyttökokemuksen. Jatkaessasi sivuston käyttöä hyväksyt evästeet. Lue lisää