Ansöknigsanvisningar och ansökningsapplikationen

Bästa ansökare om stipendium

Bekanta dig omsorgsfullt med stipendieanvisningarna. Nedtill på denna sida,
efter anvisningarna, följer en länk till den elektroniska ansökningsapplikationen.

Stipendierna för år 2019 ska sökas
under augusti 2018.


Folkets Bildningsfond stöder arbetarnas och arbetarrörelsens kulturella strävanden och ett informations- och upplysningsarbete som främjar samhällsorienterad forskning, konst, studier och internationell solidaritet.

Ur sina allmänna fonder, specialfonder och landsskapsfonder delar fonden ut stipendier till privatpersoner, arbetsteam och sammanslutningar.

Våra stipendier finansieras med intäkter från märkesdagsinsamlingar, minnestjänster, kulturgåvan, donationer, testamenten och kapitalmarknaden.

E-postadress

Vi sänder information om beviljade stipendier på elektronisk väg till alla som uppgett sin e-postadress. Se till att din e-postadress är rätt skriven.

Fond

Välj alltid en fond i sådana fall, då du söker stipendium ur ett fackförbunds fond. I övriga fall kan du lämna valet av fond ogjort – de som besluter om stipendierna väljer då allt enligt projektets tema den fond som bäst lämpar sig för ansökan i fråga.

Ansökans tema

Det här är rubriken på din ansökan, berätta så kort och koncist som möjligt vad ditt projekt omfattar. Använd inte ordet stipendium (såsom Stipendium för studier) i denna punkt utan förklara kort och koncist vad det handlar om (såsom I Japan utförda påbyggnadsstudier i historia).

Motiveringar till stipendieansökan

Berätta med högst 2000 tecken varför just du borde få stipendium och vilken betydelse ditt projekt har. Motivera kort och koncist.

Referenser

Du behöver inte bifoga några referenser. Vi kommer eventuellt att kontakta referensen då vi besluter om stipendierna. Lägg som anvisningarna säger till referensernas namn och kontaktuppgifter på ansökningsblanketten.

Bilagor

Bifoga endast sådana bilagor till ansökan, som är väsentliga med tanke på ansökan i fråga. Bifogade bilagor kan endast vara pdf-dokument. Maximistorleken på en enskild bilaga är 3 Mb. Väsentliga bilagor ska också inom utsatt tid postas till fonden åtföljda av en undertecknad ansökningsblankett.

Ansökningstid

Ansökningar som lämnats med Folkets Bildningsfonds ansökningsapplikation ska skickas via det elektroniska ansökninsprogrammet senast 31.8.2018.
 

Utdelningsbeslut

Utdelade stipendier offentliggörs på denna webbplats före utgången av året.
 

OBS! Genom att sända en ansökan till fonden, beviljar sökanden Folkets Bildningsfond tillstånd att offentliggöra informationen om ett eventuellt stipendium och den som beviljats stipendiet i fondens kommunikation, i fondens egna publikationer, på fondens webbplats och i sociala medier.

 

 


Till det elektroniska ansökningsprogrammet