KSR:n rahastot

Säätiön tarkoituksena on tukea työväen ja työväenliikkeen sivistyksellisiä pyrkimyksiä kuten historian tutkimusta, muuta yhteiskunnallista tutkimusta, opiskelua ja koulutustoimintaa, työväenliikkeen perinteiden vaalimista, yleistä kulttuuritoimintaa ja kansainvälistä solidaarisuutta sekä näihin liittyvää tiedotusta ja valistusta. Säätiö myöntää mm. Työväen kulttuuripalkinnon ja Työelämän kehittämispalkinnon.

KSR:n maakuntarahastot löydät oheisesta, erillisestä linkistä.

Kansan Sivistysrahaston yleisrahaston lisäksi apurahoja jakaa yli 100 säätiössä toimivaa rahastoa. Tässä esittelemme rahastot ja niiden toimintaperiaatteet seuraavassa järjestyksessä:

Kulttuuri- ja liikuntahankkeita tukevat rahastot
Opiskelua ja tutkimustyötä tukevat rahastot
Erikoishankkeita tukevat rahastot
Palkansaajajärjestöjen rahatot

 

KULTTUURIA JA LIIKUNTAHANKKEITA TUKEVAT RAHASTOT

Duunarinuorten Musiikkirahasto
Nuorten palkansaajien kevyen musiikin harrastustoiminta

Erkki Wikstenin muistorahasto
Työväen Retkeilyliiton jäsenjärjestöihin kuuluvien nuorten retkeilytoiminta

Hannes Juutilaisen rahasto
Lappeenrannan seudulla asuvien nuorten opiskelu

Irene ja Kalevi Sorsan rahasto 
Harvinaisten kielten kääntäminen ja kansainvälinen solidaarisuustyö - rahasto myöntää Irene ja Kalevi Sorsan kääntäjäpalkinnon

Jani ja Terttu Uhleniuksen rahasto
Kansanläheisen viihdekulttuurin piiriin kuuluva toiminta sekä sivistys- ja kulttuurityö

Jenny Matinahon rahasto
Teatterintekijöiden taiteellinen ja koulutuksellinen toiminta, kansalaisten sivistys- ja kulttuurityö sekä teatteriin liittyvä tutkimustoiminta - rahasto myöntää Veikko Sinisalon ja Kosti Elon nimikkopalkinnot

Kalle Päätalon rahasto
Aloittelevien nuorten kirjoittajien työ ja heidän kouluttamiseksi järjestettävä toiminta

Katri Valan rahasto
Nuorten taiteilijoiden, runoilijoiden ja kirjailijoiden työskentely - rahasto myöntää Katri Vala -tunnustuspalkinnon

Kustannusosakeyhtiö Tammen rahasto
Työväenkysymyksiä koskeva tieteellinen tutkimus
sekä tieto- ja kaunokirjallisuuden edistäminen

Lasten ja nuorten puolesta rahasto
Lasten ja nuorten sekä heidän järjestöjensä omatoiminen kulttuuri- ja vapaa-ajan harrastustoiminta sekä lasten ja nuorten kulttuuria kehittävä tieteellinen tutkimus

Matti ja Hilkka Ahteen rahasto
Nuorison liikunta- ja kulttuuriharrastus, menestyksellinen opiskelu sekä kansalaisten ja yhteisöjen tutkimus- ja kulttuuritoiminta

Päivi ja Paavo Lipposen rahasto
Nuorten taiteilijoiden tukeminen ja kouluttautuminen sekä tutkimus- ja kulttuuritoiminta

Tapio Rautavaaran rahasto
Urheilullisesti tai taiteellisesti lahjakkaiden Työväen Urheiluliiton nuorten jäsenten valmentautuminen, koulutus ja opiskelu

Tauno Yliruusin rahasto
Suomalaisen näytelmäkirjallisuuden kääntäminen - rahastolla kirjailijaresidenssi Savonrannassa

Turun liikunta- ja urheilurahasto
Kansalaisten ja yhteisöjen liikunta- ja urheiluharrastus ja siihen liittyvä tutkimus- julkaisu- ja kulttuurityö ensisijaisesti Varsinais-Suomen alueella

Työväen Musiikkirahasto
Uuden musiikin luominen, musiikin opiskelu ja esittäminen, tutkimus- ja taltiointitoiminta sekä työväen musiikkiharrastus Työväen Musiikkiliiton toiminta-ajatuksen mukaisesti
Työväen Musiikkirahaston nimellisrahastot: S.B. Frederik ja Vendla Lundelinin rahasto, Frans Rauharinteen rahasto.

Työväen Näyttämörahasto
Työväen Näyttämöiden Liiton kurssitoiminta ja luova teatteriharrastus

 

OPISKELUA JA TUTKIMUSTYÖTÄ TUKEVAT RAHASTOT

Jaakko Oksasen rahasto
Vähävaraisten nuorten opiskelu, yhteiskuntaan suuntautuva tutkimus ja kulttuuritoiminta

Lyyli ja Matti Elorannan rahasto
Pohjois-Kymenlaakson alueella asuvan nuorison jatko-opiskelu, asuinympäristön parantamiseen liittyvä tutkimus ja  menestyksellinen vähävaraisten nuorten opiskelu sekä kansalaisten koulutus- ja kulttuuritoiminta

Mauno Koiviston rahasto
Nuorten ja aikuisten opinto- ja kulttuuriharrastukset

Rita Aron rahasto
Vähävaraisten nuorten opiskelu ja tieteellinen tutkimus sekä kansalaisten ja yhteisöjen kulttuuritoiminta

Teräsmiesten opintorahasto
Työväenliikkeen oppilaitoksissa opiskelevien metallityöläisten tukeminen sekä heidän ja heidän järjestöjensä harjoittama sivistys- ja kulttuurityö

Työväen Akatemian Toveriliiton rahasto
Työväen Akatemian aatteelliset pyrkimykset sekä muut työväenliikkeen aatteelliset ja sivistykselliset pyrkimykset

Väinö Tannerin rahasto
Lahjakkaiden vähävaraisten opiskelijoiden tukeminen

 

ERIKOISHANKKEITA TUKEVAT RAHASTOT

Ahti ja Anni Fredrikssonin rahasto
Vammaisten nuorten yksilöllinen koulutus- ja opintotoiminta          

Arvosanan rahasto
Hankkeet ja ihmiset, jotka puolustavat sananvapautta, hyvää journalismia, suvaitsevaisuutta ja yhteiskunnan moniarvoisuutta          

Asuntopoliittinen rahasto
Asumiseen, rakentamiseen ja asuinympäristöön liittyvä tutkimus- ja koulutustoiminta sekä kansalaisten ja järjestöjen asuinympäristön kehittämistä edistävä toiminta

Eeva ja Martti Ahtisaaren rahasto     
Suomalaiskansallisen henkisen ja taloudellisen viljelyn vaaliminen

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n rahasto
EKL ry:n jäsenyhdistysten ja niiden jäsenien tukeminen kulttuuritoimintaan liittyvissä hankkeissa sekä osastojen ja niiden jäsenten osallistuminen liiton harraste- ja kulttuuritoiminnan edistämiseen tarkoitettuun koulutukseen tai tapahtumiin sekä ikääntymiseen kohdistuva tutkimus- ja julkaisutoiminta

Elämäntapaliiton rahasto
Työväen raittiusliikkeen historian sekä päihdehaittoja ja niiden ehkäisyä koskeva tutkimus- ja julkaisutoiminta

Hanna-Liisa ja Erkki Liikasen rahasto
Ihmisoikeuksien sekä yhteiskunnan kulttuurien moniarvoisuuden edistäminen, vammaisten taiteen  ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukeminen ja tutkimus

Ilmari Lavonsalon rahasto
Työväenliikkeen pankki- ja yritystoimintaan kohdistuva tutkimus- ja koulutustoiminta

K.-A. Fagerholmin rahasto
Hjälpa och stöda arbetarrörelsens studie- och kulturverksamhet, mindrebemedlande studeranden inom arbetarrörelsen samt vetenskaplig forskning arbetarrörelsen till fromma

Keijo Liinamaan rahasto
Työmarkkinoihin kohdistuva tieteellinen tutkimus- ja koulutustyö

Kiljusten rahasto
Afrikan naisten koulutus sekä kansalaisten ja yhteisöjen tätä toimintaa varten suorittama toiminta      

Kotien Puolesta rahasto
Yhteiskunnallista, erityisesti lapsiperheitä ja ikäihmisiä koskeva tutkimus- ja julkaisutoiminta sekä lähimmäispalveluun ja vapaaehtoistyöhön liittyvät hankkeet ja tilaisuudet sekä edellä mainittujen painopisteiden puitteissa tehtävä kulttuuritoiminta ja opiskelu

Kristiina ja Ulf Sundqvistin rahasto
Suomen yhteiskunnan ja kulttuurin moniarvoisuutta, vähemmistöjen perus- ja ihmisoikeuksia, Suomen yhteiskunnan kaksikielisyyttä ja pohjoismaista yhteenkuuluvuutta edistävä sekä pohjoismaista, demokraattista elämänmuotoa ja kulttuuria vahvistava toiminta

Leena Simosen rahasto
Tutkimus- ja kulttuuritoiminta kuluttajatutkimuksen ja työväenperinteen säilyttämisen alueella

Mikko Ampujan rahasto
Työläiskirjailijoiden ja työväenliikkeen historian tutkijoiden kirjallinen työskentely

Olavi Lindblomin rahasto
Asuntopolitiikkaan, työmarkkinatoimintaan ja yhteiskunnalliseen uudistustyöhön liittyvät tutkimukset

Presidentti Tarja Halosen rahasto
Suomalainen moniarvoinen kulttuuri, vähemmistöjen perus- ja ihmisoikeudet, demokratiaa edistävä tieteellinen ja taiteellinen toiminta sekä opiskelu

Rafael Paasion rahasto
Työväenliikkeen opistoissa tapahtuva opintotoiminta, sosialidemokraattisen puolueen yhteydessä tapahtuva kulttuuritoiminta, korkeakouluopinnot ja työväenliikettä koskeva tutkimustoiminta

R.H. Oittisen rahasto
Omaehtoinen sivistystyö ja luova aatteellinen toiminta sekä työväenliikkeeseen ja yhteiskuntaan kohdistuva tieteellinen tutkimus, lähinnä Työväen Sivistysliiton ja siihen yhtyneen työväenliikkeen piirissä

Suomen Wanhojen Toverien rahasto 
Työväenliikkeen historia- ja perinnetutkimus sekä sosialidemokraattisen liikkeen sivistys-, valistus- ja kulttuuritoiminta

Sinikka Lepomäen sekä Timo Lahtisen ja Tuulikki Lepomäki-Lahtisen rahasto
Yksityisten kehitysvammaisten ja heidän järjestöjensä opinto-, koulutus- ja kulttuuritoimintaa ja erityisesti kehitysvammaisten lasten ja nuorten harrastus- ja virkistystoimintaa sekä näiden henkilöiden elämää helpottavien apuvälineiden hankintaa sekä yhteiskunnan vammaispolitiikkaan kohdistuvaa tieteellistä tutkimustyötä

Tammisaari 1918-rahasto
Työväenperinteen tutkimus ja perinteen säilyttäminen sekä kansalaisten ja järjestöjen harjoittama sivistys- ja kulttuurityö

Tolkis Arbetarfond
Stöda historieforskningen om den svenskspråkiga arbetarrörelsen i Tolkis och Borga  och annan samhällsforskning kring arbetarbefolkningens liv i Tolkis och Borgå samt regionens ungdomars och arbetarbefolkningens studier och kultur- och bildningsverksamhet.

Osuuskunta Tradekan rahasto
Osuustoiminnallinen, taloudellinen ja yhteiskunnallinen koulutus- ja tutkimustoiminta sekä kansalaisten yhteisöjen harjoittama sivistys- ja kulttuuritoiminta

Turvan 100-vuotisrahasto
Vakuuttamiseen ja turvallisuuteen sekä vahinkoriskien vähentämiseen liittyvä tutkimustoiminta ja opiskelu sekä kansalaisten, työväenjärjestöjen ja muiden yhteisöjen kulttuuri- ja sivistystoiminta

Työmies 100-vuotisjuhlarahasto
Yhteiskunnalliseen tiedottamiseen kohdistuva tieteellinen tutkimus ja toiminta sekä kansalaisten ja järjestöjen opinto-, koulutus- ja kulttuuritoiminta

Työväen Kukkasrahasto
Työväenliikkeen yhteiskunnalliset ja sivistykselliset pyrkimykset, erityisesti lapsia, nuoria, naisia ja perheitä koskeva tieteellinen tutkimustyö sekä opiskelu ja kansalaisjärjestöjen toiminta
Työväen Kukkasrahaston nimellisrahasto: Suoma ja Fiinu Palmun rahasto.

Työväentalo-rahasto
Työväentaloihin liittyvä yhteiskunnallinen tutkimus, kulttuuri- ja sivistystoiminta sekä harrastustoiminta

Veljeysrahasto
Kristillissosiaalisten arvojen edistämiseksi tehtävä valistustyö, tieteellinen ja taiteellinen toiminta ja opiskelu 

Viola Järvisen rahasto
Kotitalous-, ravitsemus- tai kuluttaja-alan opiskelijoiden ja tutkimustoiminnan tukeminen

 

AMMATTILIITTOJEN RAHASTOT

AKT:n kulttuurirahasto
AKT:n jäsenyhdistysten ja jäsenien omaehtoinen harrastus- ja kulttuuritoiminta, alan tutkimustyö

JHL:n Helsingin yhteisjärjestön opinto- ja kulttuurirahasto
JHL:n Helsingin jäsenten opinto- ja kulttuuritoiminta

JHL:n tutkimus- ja kehittämisrahasto
Julkisesti rahoitettujen palvelujen alueella tehtävä työ, työyhteisöjen kehittäminen ja kansainvälinen solidaarisuustyö

Matti Hellstenin rahasto
Toimihenkilöliitto ERTOn jäsenten ja yhteisöjen suorittama kulttuuri- ja koulutustoiminta, alaan liittyvä tutkimustoiminta

PAMin rahasto
Palvelualojen ammattiliiton jäsenten ammatillinen ja yhteiskunnallinen opiskelu sekä heidän ja liiton jäsenjärjestöjen kulttuuri- ja vapaa-ajan harrastustoiminta

PAUn rahasto
Postiliiton jäsenjärjestöjen ja niiden jäsenten opinto-, kulttuuri- ja harrastustoiminta

Raideammattilaisten rahasto
Raideammattilaisten jäsenten opinnot, sivistys- kulttuuri- ja harrastustoiminta sekä jäsenkuntaa palveleva tutkimus-, valistus- ja tiedotustoiminta - rahasto myöntää Luottamusmiespalkinnon

SAK:n Kulttuurirahasto
Järjestäytyneiden palkansaajien sivistys- ja kulttuuripyrkimykset, yleinen yhteiskunnallinen tutkimustoiminta sekä työelämän kehittämishankkeet

SSSL:n rahasto
Suomalaisten ja erityisesti sosialidemokraattisten lehtimiesten ammatillinen ja yleissivistävä opiskelu sekä opintomatkat - rahasto myöntää Mustemaalaripalkinnon

Sähköalojen opintorahasto
Työväenliikkeen oppilaitoksissa opiskelevien sähköalojen työntekijöiden sekä heidän järjestöjensä harjoittama sivistys- ja kulttuurityö

Teollisuusliiton rahasto
Työmarkkinoita, työyhteisöjä ja ay-toimintaa koskevat tutkimus- ja opinnäytetyöt, liiton jäsenten omatoiminen työmarkkinoihin, järjestötoimintaan ja työhyvinvointiin liittyvä opiskelu sekä jäsenten, jäsenyhteisöjen ja kansalaisjärjestöjen sivistys-, kulttuuri-, tutkimus-, opinto- ja harrastustoiminta

Viestintäalan rahasto
Graafisen alan ja viestinnän piirissä tapahtuva työelämän kehittäminen, kansallinen ja kansainvälinen rauhantyö

Yleinen Lehtimiesliiton opintorahasto
Journalistien ja muiden media-aloilla toimivien ammattitaidon kehittäminen, alaan liittyvä tutkimus- ja julkaisutoiminta sekä media-alan opinnot - rahasto myöntää Yleinen Lehtimiesliitto ry:n journalistipalkinnon

 

SÄÄTIÖN NIMELLISRAHASTOT

Aimo O. Aaltosen rahasto
Arvo Ahosen rahasto
Ay-opiston toveriliiton opintorahasto
Hugo L. Mäkisen 100-vuotisrahasto
Johannes Rautsialan rahasto
Jätkän Kulttuurirahasto
Lempi ja Edvard Kuparisen rahasto
Olavi Hurrin rahasto
Pekka Aron rahasto
Varkauden työväenrahasto
Voitto Ahlgrenin rahasto